Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas (2015-08-27)