Vadovaudamiesi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  21 p. (Ugdymo įstaigos kiekvieno ketvirčio pabaigoje savo interneto svetainėje pateikia surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą), teikiame Mažeikių r. Šerkšnėnų darželio-daugiafunkcio centro surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaitą pagal minėto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 7 p.
Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis mokestis panaudotas:

Punktas Aprašymas     I  ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.  

2021 m. panaudotos 11 eur lėšos

7.1. Priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti 170,61 571,09
7.2. Higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti 108,50
7.3. Kitoms priemonėms, priskiriamoms ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo įgyvendinimui, įsigyti
7.4. Paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai apmokėti