Mažeikių r. Šerkšnėnų darželyje-daugiafunkciame centre veikia viena mišraus amžiaus darželio grupė į kurią priimami vaikai nuo 2 iki 7 metų. Grupėje – 12 vietų, todėl mažas vaikų skaičius labiau tenkina vaikų individualius poreikius.

Visas ugdymo procesas organizuojamas siekiant vaiko gerovės, kur būtų tenkinami vaiko fiziologiniai, saugumo, socialiniai, saviraiškos ir savirealizacijos užtikrinimo poreikiai.

Darželio tikslas – plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, mokytis pažinti ir išreikšti save. Bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Įtraukti ugdytinių tėvus į ugdymo įstaigoje organizuojamas veiklas.

Esant poreikiui yra teikiama psichologo bei logopedo pagalba. Teikiamas muzikinis lavinimas.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Ugdymo bendrąją programą.

Darželis dirba nuo 7.30 h iki 17.30 h.

Ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 6 metų;
  • Ikimokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikiamas visą dieną arba pagal 4 valandų ugdymo režimą;
  • Vaikui lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo režimą, maitinimas neorganizuojamas;
  • Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.